Kontaktujte predajcu

Vyberte predajcu


Súhlasím so zasielaním marketingových informácií vrátane obchodných informácií o produktoch a službách Renault prostredníctvom vybraných komunikačných kanálov.:

Prevádzkovateľmi osobných údajov uvedených vo formulári sú Renault Slovensko spol. s r.o., so sídlom Einsteinova 24, 851 01 Bratislava-Petržalka a vami zvolený predajca uvedený v kontaktnom formulári. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich údajov, obráťte sa, prosím, na nášho inšpektora ochrany údajov (IOÚ). Je k dispozícii na e-mailovej adrese osobneudaje@renault.sk, a to vo všetkých záležitostiach týkajúcich sa spracovania osobných údajov a výkonu vašich práv v súvislosti so spracovaním osobných údajov. Vaše osobné údaje sú zhromažďované s cieľom reagovania na váš kontakt iniciovaný vyplnením a odoslaním formulára, ako aj s cieľom začatia prípravných činností na uzavretie zmluvy, ktorej stranou sa môžete stať (servisná zmluva alebo kúpna zmluva). Právnym základom pre také spracovanie je výkon odôvodneného záujmu prevádzkovateľa v súvislosti s činnosťami podnikanými pred uzavretím zmluvy, ktorej stranou sa môžete stať (čl. 6 ods. 1 písm. f v súv. s čl. 6 ods. 1 písm. b nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 EÚ zo dňa 27. apríla 2016, ďalej len: „GDPR“), kde oprávneným záujmom je odpoveď na kontakt iniciovaný vyplnením a odoslaním formulára. Poskytnutie údajov je dobrovoľné, ale nevyhnutné pre plnenie vyššie uvedených cieľov. Vaše osobné údaje budú spracovávané v čase nevyhnutnom pre vybavenie vašej otázky a predloženie obchodnej ponuky. Údaje budú poskytnuté spracovateľom na náš pokyn, ale iba s cieľom a v rozsahu nevyhnutnom pre splnenie vyššie uvedeného účelu: subjektom poskytujúcim v náš prospech služby IT, marketingovým agentúram, pričom také subjekty spracovávajú údaje na základe zmlúv uzavretých s prevádzkovateľmi a výhradne v súlade s pokynmi prevádzkovateľov. Máte právo požiadať o prístup k údajom, opravu, výmaz, prenesenie alebo obmedzenie ich spracovania a podať námietku proti spracovaniu osobných údajov. Pre výkon jedného z vašich práv sa, prosím, obráťte priamo na ktoréhokoľvek prevádzkovateľa alebo na inšpektora ochrany údajov, ktorého kontaktné údaje sú uvedené vyššie. Bezpečnosť vašich údajov je pre nás prioritou, ale pokiaľ sa budete domnievať, že pri spracovaní vašich osobných údajov porušujeme predpisy GDPR, máte právo podať sťažnosť predsedovi úradu na ochranu osobných údajov.